ბილეთები

ბილეთი №620

[B, B1], [C1], [D1], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#620
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის პირველი თავის (მაფრთხილებელი ნიშნები) 1.6 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.6 „თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა” - აღნიშნავს გზაჯვარედინს თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთით.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზაჯვარედინს თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთით?
1
I
2
II
3
III
4
IV
Top