ბილეთები

ბილეთი №628

[B, B1], [C1], [D1], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#628
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის პირველი თავის (მაფრთხილებელი ნიშნები) 1.14 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.14 „ციცაბო დაღმართი” - იძლევა გაფრთხილებას ციცაბოდაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს ციცაბოდაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე?
1
I
2
II
3
III
4
IV
Top