ბილეთები

ბილეთი №630

[B, B1], [C], [C1], [D1], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#630
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის პირველი თავის (მაფრთხილებელი ნიშნები) 1.16 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.16 „მოლიპული გზა” - აღნიშნავს გზის მოლიპულ მონაკვეთს, რომლზედაც საბურავის გზის საფართან ჩაჭიდების კოეფიციენტი 0,4-ზე ნაკლებია.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მოლიპულ მონაკვეთს, რომლზედაც საბურავის გზის საფართან ჩაჭიდების კოეფიციენტი 0,4-ზე ნაკლებია?
1
I
2
II
3
III
4
IV
Top